Welcome to my blog

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

ẢNH ĐẸP BLOG


Tang

Chim Phế liệu và đồ họa
CODE ĐƯA VÀO TIỆN ÍCH LỜI BÌNH BẠN BÈ ( KHÔNG HÌNH )
( loại có hình ảnh lấy bên nhà Chân Tình)

<ul><script style="text/javascript"> function showrecentcomments(json) { for (var i = 0; i < 10; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; var ctlink; if (i == json.feed.entry.length) break; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') { ctlink = entry.link[k].href; break; } } ctlink = ctlink.replace("#", "#comment-"); var ptlink = ctlink.split("#"); ptlink = ptlink[0]; var txtlink = ptlink.split("/"); txtlink = txtlink[5]; txtlink = txtlink.split(".html"); txtlink = txtlink[0]; var pttitle = txtlink.replace(/-/g," "); pttitle = pttitle.link(ptlink); if ("content" in entry) { var comment = entry.content.$t;} else
 if ("summary" in entry) { var comment = entry.summary.$t;} else var comment = ""; var re = /<\S[^>]*>/g; comment = comment.replace(re, ""); document.write('<li>'); document.write('<a href="' + ctlink + '">' + entry.author[0].name.$t + '</a>'); document.write('<br/>'); if (comment.length < 100) { document.write(comment); } else
 { comment = comment.substring(0, 100); var quoteEnd = comment.lastIndexOf(" "); comment = comment.substring(0, quoteEnd); document.write(comment + '...<a href="' + ctlink + '">(xem thêm...)</a>'); } } document.write('</li>'); } </script> <script src="http://mitrhoa.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments"> </script></ul>

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT