Welcome to my blog

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

TỚ VÀ CẬU

TỚ VÀ CẬU ( viết cho Ale)

ale3.jpg

  
ale4.jpgChim trời ai dễ đếm lông

Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày... 

ale1.jpg

                      
ale2.jpg

Comments, Animated Gifs, Animated Comments, Animated Graphics, Animation, Keefers                             
                   
Photobucket

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT