Welcome to my blog

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2012

ẢNH ĐẸP BLOG


Tang

Chim Phế liệu và đồ họa
CODE ĐƯA VÀO TIỆN ÍCH LỜI BÌNH BẠN BÈ ( KHÔNG HÌNH )
( loại có hình ảnh lấy bên nhà Chân Tình)

<ul><script style="text/javascript"> function showrecentcomments(json) { for (var i = 0; i < 10; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; var ctlink; if (i == json.feed.entry.length) break; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') { ctlink = entry.link[k].href; break; } } ctlink = ctlink.replace("#", "#comment-"); var ptlink = ctlink.split("#"); ptlink = ptlink[0]; var txtlink = ptlink.split("/"); txtlink = txtlink[5]; txtlink = txtlink.split(".html"); txtlink = txtlink[0]; var pttitle = txtlink.replace(/-/g," "); pttitle = pttitle.link(ptlink); if ("content" in entry) { var comment = entry.content.$t;} else
 if ("summary" in entry) { var comment = entry.summary.$t;} else var comment = ""; var re = /<\S[^>]*>/g; comment = comment.replace(re, ""); document.write('<li>'); document.write('<a href="' + ctlink + '">' + entry.author[0].name.$t + '</a>'); document.write('<br/>'); if (comment.length < 100) { document.write(comment); } else
 { comment = comment.substring(0, 100); var quoteEnd = comment.lastIndexOf(" "); comment = comment.substring(0, quoteEnd); document.write(comment + '...<a href="' + ctlink + '">(xem thêm...)</a>'); } } document.write('</li>'); } </script> <script src="http://mitrhoa.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments"> </script></ul>

Đăng nhận xét

Bạn chuột phải vào ảnh hoặc bất cứ biểu tượng vui nào mà bạn muốn chèn vào lời bình luận ,click chuột trái vào dòng [ Sao chép URL hình ảnh ] tiếp theo chuột phải vào khung bình luận và click chuột trái vào dòng có chữ [ Dán ] tiếp theo đăng
Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh phù hợp['JPG','GIF','PNG', 'BMP']

EMOTICONS [URL]COMMENT